Menu
×
Menu

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W Npraca Sp. z o.o.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
a) Niniejszy Regulamin oparty jest na ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. 2002, nr 144, poz. 1204 ).
b) Regulamin określa zasady i warunki techniczne wykonywania przez Npraca Sp. z o.o. usług świadczonych drogą elektroniczną określonych w pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
c) Złożenie zamówienia przez pocztę elektroniczną na usługi świadczone przez firmę Npraca Sp. z o.o. jest równoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
d) Usługi określone w pkt. 2 niniejszego Regulaminu świadczone są przez firmę Npraca Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogardzie (72 – 200) przy ul. Maja 46, wpisaną przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000405251, NIP 8561845839, REGON 321167562, zwaną w treści Regulaminu „Spółką”
e) Odbiorcą usług świadczonych przez Spółkę jest każda osoba zainteresowana, zwana w dalszej części Regulaminu „Użytkownikiem”

2. RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG:
Npraca Sp. z o.o. świadczy następujące usługi drogą elektroniczną:
a) udostępnianie magazynów wydawanych przez Spółkę w formie elektronicznej;
b) udostępnianie artykułów zamieszczanych przez Spółkę i osoby trzecie;
c) udostępnianie miejsca do zamieszczania określonych przez Spółkę treści;
d) sprzedaż powierzchni reklamowej,
e) newslettery
f) dostęp do zasobów strony internetowej (fora, galerie, pliki do ściągnięcia)
g) korzystanie z zasobów wymienionych w pkt. e powyżej,

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG:
a) Do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Npraca Sp. z o.o. Użytkownik musi posiadać:
1. połączenie z siecią internetową,
2. urządzenia kompatybilne z siecią internetową
b) Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w
szczególności:
1. pornograficznych i erotycznych,
2. promujących piractwo komputerowe,
3. niezgodne z obowiązującym prawem autorskim,
4. związane z użyciem przemocy wobec ludzi i zwierząt,
5. mogące posłużyć do zniesławienia
6. nawołujące do szerzenia nienawiści między narodami oraz rasizmu,
7.o charakterze godzącym w dobro firmy Npraca Sp. z o.o.
c) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, co może spowodować utrudnienia bądź przerwy w korzystaniu z usług.
d) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług w każdym czasie, bez powiadomienia, w przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo systemu.

4. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
a) Umowa o świadczenie usług przez firmę Npraca Sp. z o.o. zostaje zawarta w momencie:
• zalogowania się przez Użytkownika na liście odbiorców newslettera oraz aktywowanie konta umożliwiającego otrzymywanie newslettera,
• zarejestrowaniu się przez Użytkownika w celu ściągnięcia udostępnionego pliku;
• zalogowanie się na portalach (fora, galerie, rozpoczęcie ściągania plików)
b) Umowa o świadczenie usług może zostać rozwiązana w każdym czasie, odpowiednio:
• w momencie złożenia rezygnacji z otrzymywania newslettera poprzez wysłanie z adresu e-mail zalogowanego Użytkownika oświadczenia o rezygnacji, bądź poprzez kliknięcie w link dołączony do newslettera powodujący zaprzestanie jego otrzymywania,
• w momencie złożenia oświadczenia o rezygnacji z dostępu do zasobów portalu poprzez wysłanie z adresu e-mail zalogowanego Użytkownika oświadczenia o rezygnacji
c) Zasady płatności za usługi określone są w cenniku publikowanym na stronie internetowej firmy Npraca Sp. z o.o..
d) Ceny towarów znajdujących się w cenniku wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
e) Npraca Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych usług znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych już do realizacji.
f) Faktura VAT jest wystawiana wyłącznie na pisemne żądanie Użytkownika, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
g) Płatność za zamówione usługi może nastąpić przez jeden z kilku następujących sposobów:
• płatność na podstawie wystawionej faktury pro-forma – przelew, płatność gotówka na konto wskazane w w/w fakturze,
• kartą płatniczą,
• systemem Paypal.

5. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
a) Npraca Sp. z o.o. może przetwarzać dane osobowe Użytkownika niezbędne do wykonania zawartej umowy, w tym w szczególności:
• imię i nazwisko,
• adres zameldowania,
• adres do korespondencji,
• adres poczty elektronicznej,
• numer telefonu
b) Npraca Sp. z o.o. jest administratorem danych zbieranych przy użyciu formularzy dostępnych na stronach firmy Npraca Sp. z o.o.
c) Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz prawo do żądania ich usunięcia z bazy.
d) W przypadku, gdy dane są niezbędne do świadczenia określonej usługi złożenie przez Użytkownika oświadczenia z pkt.c jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.
e) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Npraca Sp. z o.o. do celów reklamowych, marketingowych, badania rynku i preferencji Użytkowników uzyskiwanych w celu polepszenia jakości świadczonych usług oraz do przekazywania tych danych podmiotom trzecim, z którymi Spółka współpracuje na podstawie odrębnie zawartych umów.
f) Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany podczas rejestracji adres e-mail informacji handlowej pochodzącej od Spółki oraz jej parterów handlowych.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
a) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2011r.
b) Npraca Sp. z o.o. ma prawo do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie firmy Npraca Sp. z o.o.
c) Użytkownik ma prawo składać pisemne reklamacje w sprawach dotyczących świadczonych usług. Reklamacje będą przyjmowane pod adresem siedziby Npraca Sp. z o.o. ( 72 – 200 Nowogard, ul. Maja 46 ) i będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu do siedziby firmy. O wynikach zgłoszonej reklamacji Użytkownik będzie poinformowany niezwłocznie.
d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o niektórych praw konsumentów oraz o
odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
e) Prawem właściwym w sprawach związanych ze świadczeniem usług drogą elektroniczną przez firmę Npraca Sp. z o.o. jest prawo polskie.
f) Właściwym do rozstrzygnięcia sporów wynikających z Regulaminu jest sąd powszechny w Goleniowie – właściwy ze względu na siedzibę Npraca Sp. z o.o.

Contact Us